کادر اداری و اجرایی  

كادر اجرايي دبيرستان امام رضا عليه السلام- واحديك

سال تحصيلي 1400-99

ردیف

نام خانوادگی

نام

سمت

1

شمقدری

صفیه

مدیر

2

سعیدی مژده معاونت آموزشی

3

اکرمی حلیمه معاونت اجرایی
4 علیمردانی فاطمه معاونت اجرایی

5

رئیسیان نژاد الهام کارشناس فناوری

6

نیکبخت زهرا امورمالی و سرویس
7 سمیعی مهسا مشاور
8 زرقانی رویا راهبر آموزشی پایه دهم
9 کاظمی اکرم راهبر آموزشی  پایه دهم
10 عندلیب مریم راهبر آموزشی پایه یازدهم
11 نعمتی فاطمه راهبر آموزشی  پایه یازدهم
12 سخائیان راضیه راهبر آموزشی پایه یازدهم
13 ناموسی نجمه راهبر آموزشی پایه دوازدهم
14 قریب عاطفه راهبر آموزشی پایه دوازدهم
15 صدوقی سیدحسین سرایدار
16 حسینی علی اکبر خدمات
17 داورنژاد سکینه خدمات
18 جهانگیری معصومه خدمات