کادر اداری و اجرایی  

كادر اجرايي دبيرستان امام رضا عليه السلام- واحديك

سال تحصيلي 98-97

ردیف

نام خانوادگی

نام

سمت

1

شمقدری

صفیه

مدیر

2

علیزاده

بتول

معاونت پایه دهم

3

صفائی

نرگس معاونت پایه یازدهم
4 سعیدی مژده معاونت پایه دوازدهم

5

اکرمی حلیمه معاونت اجرایی

6

علیمردانی

فاطمه معاونت اجرایی
7 رئیسیان نژاد الهام کارشناس فناوری
8 ناموسی نجمه پشتیبان تربیتی پایه دهم
9 نعمتی فاطمه پشتیبان تربیتی پایه دهم
10 عندلیب مریم پشتیبان تربیتی پایه یازدهم
11 قریب عاطفه پشتیبان تربیتی پایه یازدهم
12 جهان آبادی زهرا پشتیبان تربیتی پایه دوازدهم
13 بهبودی مریم پشتیبان تربیتی پایه دوازدهم
14 نیکبخت زهرا امورمالی و سرویس
15 سمیعی مهسا مشاور
16 اشراقی غلامرضا نگهبان
17 طاهری محمدرضا سرایدار
18 صدوقی سیدحسین خدمات
19 داورنژاد سکینه خدمات
20 جهانگیری معصومه خدمات